اجرا :

شرکت مهندسی شکیل سازه پردیس تجربه ای 30 ساله را در زمینه همکاری با کارفرمایان دولتی و خصوصی در انواع پروژه های مسکونی ، اداری ،تجاری، تفریحی و ورزشی را در کارنامه خود دارد. همکاران مجرب و متخصص ما این امکان را برای شرکت ایجاد نموده اند تا پیچیده ترین پروژه ها را در زمانبندی فشرده در بالاترین سطح کیفی و ایمنی به پایان رسانده که رضایتمندی کارفرمایان را حاصل و تداوم خدمات را ممکن کند.

اجرای پروژه های مختلف در سه حالت زیر در حال انجام است :

  • دستمزدی بدون مصالح :

در این روش تأمین نیروی متخصص و مناسب با مراحل توافق شده در قرارداد و سرپرستی کارگاه بعهده پیمانکار و تأمین کلیه مصالح ، مدیریت مالی ، تأمین امنیت و نگهداری کارگاه و … بعهده کارفرما می باشد.

 

  • دستمزدی با مصالح :

در این روش تامین نیروی متخصص و مصالح و ملزومات مناسب با مراحل توافق شده در قرارداد ، مدیریت مالی ، سرپرستی کارگاه بعهده پیمانکار  و تامین امنیت و نگهداری کارگاه و … بعهده کارفرما می باشد.

 

  • پیمان مدیریت :

در این روش تفویض کلیه مسئولیت های پروژه به پیمانکار بنابر توافق امکان پذیر می باشد که میتواند موارد زیر را شامل گردد : تأمین کلیه مصالح و ملزومات ، تأمین کلیه نیروهای متخصص و ماشین آلات مورد نیاز در مراحل مختلف کار ، مدیریت مالی ، تأمین امنیت و نگهداری کارگاه ،پیگیری امور اداری ، نظارت فنی و کیفی و… که کلیه کارها با سیستم گزارش دهی و اعمال نظر مستقیم کارفرما انجام میشود. در این روش درصدی از هزینه های کل بعنوان دستمزد پیمانکار در نظر گرفته میشود همچنین با توجه به ماهیت مدیریتی واحد پروژه امکان برنامه ریزی بهتر و زمانبندی مناسب تر تا پایان کار وجود دارد که پروژه به بهترین شکل اداره شود.

 

در روشهای مختلف اجرا هزینه خدمات ارایه شده متناسب با نیاز پروژه،شرایط ویژه آن و متراژ متغییر است و برای هر پروژه بطور اختصاصی محاسبه و تعیین میگردد.