نقشه برداری و پیاده سازی :

شامل برداشت از ملک یا زمین کارفرما و تهیه نقشه وضعیت موجود با تأیید کارشناس رسمی دادگستری و پیاده سازی ملک همچنین تهیه نقشه های تفکیکی و ازبیلت می باشد.